ما در زنجیره مراکز دندانپزشکی (زمرد) معتقدیم پیشرفتهایی که به دست آورده ایم نتیجه نبوغ و تلاش تک تک افراد مجموعه بوده است و همچنان به قدرت افرادمان برای رسیدن به هدفهای بلند شرکت ایمان داریم.از این رو همواره در تلاشیم تا نیروهای توانمند و پر انرژی ای راکه از کار در یک محیط پویا لذت می برند به جمع همکارانمان اضافه کنیم. شما هم برای شکوفا کردن توانایی های خود به ما بپیوندید.

استخدام دندانپزشکان

استخدام کارمندان

ورود