منشور حقوق بیمار زنجیره مراکز دندانپزشکی زمرد

۱-بیمار حق دارد در اسرع وقت درمان و مراقبت مطلوب موثر همراه با احترام کامل را بدون توجه به عوامل نژادی،فرهنگی،مذهبی و مالی را از گروه درمان انتظار داشته باشد.
۲-بیمار حق دارد دندانپزشکان ما و سایر اعضای گروه معالج ما را در صورت تمایل بشناسد.
۳-بیمار حق دارد در خصوص مراحل تشخیص،درمان و سیر درمان خود اطلاعات ضروری را شخصا و یا در صورت تمایل از طریق یکی از بستگان از دندانپزشک معالج درخواست نماید.

۴-بیمار حق دارد قبل از معاینات و یا با اجرای درمان،اطلاعات ضروری در خصوص عوارض احتمالی و یا کاربرد سایر روش ها را در حد درک خود از دندانپزشک معالج دریافت و در انتخاب نهایی درمان مشارکت نماید.
۵-بیمار حق دارد در صورت تمایل شخصی و عدم تهدید سلامتی خود طبق موازین قانونی با رضایت شخصی خود خاتمه درمان را اعلام و یا به دیگر مراکز درمانی مراجعه نماید.
۶-بیمار حق دارد جهت حفظ حریم شخصی خود از محرمانه ماندن محتوای پرونده دندانپزشکی،اطلاعات فردی و مشاوره-های بالینی جز در مواردی که بر اساس وظایف قانونی از سوی گروه معالج اعلام می گردد،اطمینان حاصل نماید.
۷-بیمار حق دارد در صورت نیاز به ادامه درمان در سایر مراکز درمانی قبلا از مهارت گروه معالج،میزان تعرفه ها و پوشش بیمه ای خدمات در مرکز مطلع گردد.
۸-بیمار حق دارد قبل از انجام درمان از تعرفه های درمان اعمال شده در این مرکز اطلاع داشته باشد.
9-بیمار حق دارد از بخش CSR(بخش استریلیزاسیون)دیدن نماید و از صحت فرآیند جاری در این بخش و تجهیزات موجود اطمینان حاصل نماید.
۱۰-بیمار حق دارد از بخش انبار مصرفی مرکز بازدید نموده و با مواد مصرفی استفاده شده و شرکت های سازنده آنها آشنا شود.
۱۱-بیمار حق دارد در صورت تمایل برای بهینه شدن فرآیند های جاری در مرکز،نقطه نظرات خود را در اختیار مدیریت درمانگاه قرار دهد.