آیا امکان انجام خدمات در صورت نیاز در دیگر مراکز طرح زمرد امکان پذیر است ؟

بله با توجه به موقعیت مکانی مراکز طرح زمرد ،هر فرد میتواند در صورت لزوم به مراکز طرح زمرد حتی در طول درمان نیز مراجعه نماید.

Rate this faq