آیا خدمات به همه گروه سنی ارائه می گردد؟

بله همه خدمات دندانپزشکی به همه گروه سنی در مراکز طرح زمرد ارائه می گردد.