سیلانت دندان چیست و چگونه کار می کند؟

سیلانت های دندانی با محافظت از شیارها و چاله های روی سطوح جویدن دندان های کودک کار می کنند. سیلانت ها این شکاف ها را می پوشانند و بقایای مواد غذایی را که ممکن است گرفتار شوند و روی دندان ها جمع شوند ، می بندند. برنامه سریع ، بدون درد است و فقط یک نوبت می گیرد.

Rate this faq