زنجیره مراکز دندانپزشکی (زمرد) با بیمه های زیر طرف قرارداد می باشند.

لطفا بیمه ی خود را انتخاب نمایید تا مراکز دندانپزشکی تحت قرارداد با بیمه ی شما مشخص گردد.

همچنین شما می توانید بعد از انتخاب مرکز دندانپزشکی طرف قرارداد با بیمه ی خود نسبت به نوبت گیری آنلاین در آن کلینیک اقدام نمایید.